Bilietai
Kalendorius
Kalendorius
**
P A T K P Š S
Kiti miestai

Teikiamų paslaugų taisyklės

BILIETŲ PARDAVIMO, BILIETAMS TAIKOMŲ NUOLAIDŲ IR NEMOKAMŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS
VARTOTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vartotojams teikiamų paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos (toliau – LNF) teikiamų paslaugų bendrą tvarką.

2. Taisyklės nustato Vartotojų ir paslaugų teikėjų teises, pareigas, atsakomybę bei paslaugų teikimo principus.

3. Vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris naudojasi LNF teikiamomis paslaugomis.

4. Paslaugos teikėjas – LNF, teikianti šiose taisyklėse numatytas paslaugas.

5. Viešoji informacija – visa informacija apie LNF, koncertus, atlikėjus, bilietų kainas ir jų platinimo tvarką, sąlygas ir kt., teikiama viešais pranešimais, spausdinta ir viešai platinama reklamine medžiaga, pateikta LNF interneto svetainėje www.filharmonija.lt.

6. LNF Vartotojams teikiamų paslaugų įkainiai yra patvirtinti LNF vadovo įsakymu.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

7. LNF Vartotojams teikia tokias paslaugas:

7.1 parduoda bilietus į LNF koncertus / renginius, atvirąsias repeticijas, ekskursijas LNF patalpose, dovanų kuponus bilietams ir lojalumo programų dalyvio korteles;

7.2 teikia techninių tarnybų, salės tarnybų aptarnavimo ir bilietų platinimo LNF bilietų kasose paslaugas;

7.3 atlieka užsakomuosius koncertus, vaizdo / garso įrašus;

7.4 suteikia licencijas atgaminti LNF pirmojo įrašo gamintojo teise priklausančius vaizdo / garso įrašus;

7.5 parduoda, platina LNF / LNF partnerių išleistus muzikinius ir vaizdo albumus CD ar DVD laikmenose, knygas ir kitus poligrafijos leidinius bei suvenyrus pagal prekių pardavimo LNF bilietų kasose ir Didžiosios salės fojė tvarką.

8. Paslaugos, numatytos 7 p., Vartotojams teikiamos sudarant rašytinę sutartį tarp LNF ir Vartotojo, išskyrus šiose taisyklėse numatytus atvejus;

9. Žodiniai sandoriai su Vartotojais sudaromi teikiant 7.1 p. nurodytas paslaugas ir galutiniams pirkėjams parduodant 7.5 p. nurodytas prekes, jei Vartotojas nepageidauja sudaryti raštiškos sutarties.

10. LNF ir Vartotojo sudaryta rašytinė paslaugų sutartis įsigalioja tą dieną, kai abi paslaugų sutarties šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (kai Vartotojas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą). Jei sandoris sudaromas žodžiu, šalių įsipareigojimai pradeda veikti Vartotojui įsigijus paslaugą.

11. Rašytinės paslaugų sutarties priedai ir pakeitimai yra sudedamoji paslaugų sutarties dalis ir turi būti šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais (jei Vartotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).

12. Sudaroma tiek paslaugų sutarties egzempliorių, kiek yra šalių, kiekvienai šaliai tenka po vieną egzempliorių. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Paslaugų teikimo sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu.

13. Bet kuri LNF su Vartotoju sudaryta paslaugų sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi korespondencija yra konfidenciali.

14. Šalims draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims bet kokią informaciją, sužinotą sudarant bet kurią paslaugų ar kitą sutartį ar vykdant jos sąlygas. Informacija gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka. Šis draudimas yra neterminuotas ir lieka galioti pasibaigus minėtos sutarties galiojimui.

15. Paslaugų teikimo sąlygos, kaip mokėjimo terminai, įkainiai, kiekiai, individualios paslaugų teikimo ypatybės numatomos rašytinėje sutartyje, jei nenurodytos šiose taisyklėse.

16. Už paslaugas Vartotojas atsiskaito laiku, pagal LNF pateiktą mokėjimo dokumentą, sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

III. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Vartotojo teisės:

17.1 savo nuožiūra įsigyti siūlomas paslaugas;

17.2 jei pageidauja, gauti valstybine kalba raštu teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas paslaugas, jų kainas iki įsigyjant paslaugas;

17.3 pareikšti pretenziją dėl netinkamos paslaugų kokybės;

17.4 pranešti Paslaugos teikėjui apie paslaugos teikimo sąlygų pakeitimą ar kitų teikiamos paslaugos sąlygų vykdymą, kai paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai yra įmanomi;

17.5 nutraukti paslaugos gavimą bet kuriuo metu, sumokėjus Paslaugos teikėjui už suteiktą paslaugą ir atlyginus kitas su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (jei tokių buvo), kurias Paslaugos teikėjas, teikdamas paslaugas, padarė iki pranešimo apie paslaugos teikimo nutraukimą gavimo;

18. Vartotojo pareigos:

18.1 LNF personalo prašymu pateikti paslaugos įsigijimą liudijantį dokumentą (bilietą, kasos aparato čekį, sutartį ar kt.)

18.2 koncertuose / renginiuose laikytis LNF vidaus taisyklių, šių taisyklių nuostatų, personalo nurodymų;

18.3 tausoti LNF turtą;

18.4 LNF patalpose nerūkyti;

18.5 koncertuose / renginiuose nefotografuoti, nefilmuoti, nedaryti garso įrašų, neįsinešti į salę maisto ar gėrimų, nebent tai reikalinga dėl medicininių priežasčių, netrukdyti atlikėjams ar kitiems klausytojams, nesinaudoti mobiliuoju telefonu ar kompiuteriu;

18.6 į vakarinius koncertus nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų.

19. Paslaugos teikėjo pareigos:

19.1 teikti paslaugas Vartotojams laikantis teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų;

19.2 prieš suteikiant paslaugą, suteikti Vartotojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Vartotojo apsisprendimui gauti paslaugą;

19.3 operatyviai paskelbti apie koncertų / renginių datų, atlikėjų pakeitimus savo interneto svetainėje, taip pat kitose viešojo informavimo priemonėse pagal galimybes;

19.4 gerbti Vartotojų interesus ir mandagiai aptarnauti.

20. Paslaugos teikėjo teisės:

20.1 jei Vartotojo nurodymai prieštarauja įstatymams, šioms Taisyklėmis, standartams, profesinės veiklos etikai, Paslaugos teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius Vartotojo nurodymus / pageidavimus, taip pat pareikalauti palikti LNF patalpas be galimybės grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus;

20.2 Paslaugos teikėjas turi teisę neįleisti bilietą įsigijusio Vartotojo į salę po trečio skambučio;

20.3 Paslaugos teikėjas turi teisę keisti koncertų / renginių datą, laiką, vietą, programą ir jos atlikėjus, taip pat ne dėl LNF kaltės viešai neatlikti koncerto dėl techninių priežasčių, atlikėjų ligos, traumos ir kt.

20.4 Paslaugos teikėjas turi ir daugiau Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytų teisių ir pareigų.

20.5 Paslaugos teikėjas neatsako už trečiųjų šalių LNF vardu suteiktų paslaugų kokybę.

20.6 Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės, jei bilietas buvo pamestas ar dėl Vartotojo kaltės negrįžtamai sugadintas.

IV. BILIETŲ ĮSIGIJIMAS, REZERVAVIMAS, GRĄŽINIMAS IR NUOLAIDOS

21. Bilietų įsigijimas LNF organizuojamiems koncertams / renginiams.

21.1 Bilietus į LNF organizuojamus koncertus / renginius galima įsigyti LNF ir bilietų platintojo Kakava.lt bilietų kasose bei interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt nuo koncerto paskelbimo datos iki jo pradžios, jeigu iki jos bilietai nėra išparduoti.

21.2 Perkant bilietus į LNF organizuojamus koncertus / renginius LNF bilietų kasose, atsiskaityti galima grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortelėmis, LNF dovanų kuponu arba partneriodovanų kuponu. Perkant bilietus Kakava.lt bilietų kasose arba interneto svetainėse www.filharmonija.ltwww.kakava.lt, atsiskaityti galima bilietų platintojo (Kakava.lt) nurodytais būdais.

21.3 Likus valandai iki koncerto, bilietai parduodami tik į tos dienos koncertą.

21.4 Įsigyti bilietai nekeičiami ir nepriimami grąžinimui, išskyrus tuos atvejus, kai renginys yra perkeliamas arba atšaukiamas.

21.5. Į LNF koncertus / renginius lankytojai įleidžiami tik su bilietais. Ikimokyklinio amžiaus vaikai (vaikai iki 7 m.) į vakarinius koncertus neįleidžiami.

21.6 Į koncertų ciklo „Visai šeimai“ renginius lankytojai nuo 4 m. įleidžiami tik su bilietais. Vaikai iki 4 m. įleidžiami be bilieto ir neužima sėdimos vietos.

21.7 Ant LNF parduodamų bilietų blankų esanti informacija pateikiama lietuvių kalba, nurodomas paslaugos teikėjo pavadinimas, paslaugos kaina, koncerto / renginio data, laikas, pavadinimas, lankytojui skirta vieta.

21.8 LNF organizuojamų renginių bilietų kainos yra patvirtintos LNF vadovo įsakymu.

22. Bilietų rezervavimas LNF organizuojamiems koncertams / renginiams:

22.1 Bilietus galima rezervuoti LNF interneto svetainėje nurodytu LNF bilietų kasų telefonu ir el. paštu bilietai@filharmonija.lt bei LNF bilietų kasose.

22.2 Bilietai rezervuojami tik LNF organizuojamiems renginiams.

22.3 Bilietų rezervacija galioja 3 dienas nuo užsakymo datos. Neapmokėjus rezervacijos per 3 dienas, ji yra automatiškai anuliuojama ir rezervuoti bilietai grįžta į prekybą.

22.4 Rezervaciją galima apmokėti LNF bilietų kasose arba internetu bilietų platintojo (Kakava.lt) nurodytais būdais.

22.5 Likus 3 dienoms iki koncerto, bilietų rezervavimo paslauga neteikiama.

22.6 Bilietų rezervacijos nepriimamos iš asmenų ir organizacijų, kurie tris ar daugiau kartų nenupirko rezervuotų bilietų.

23. Bilietų grąžinimas LNF organizuojamiems koncertams / renginiams:

23.1 Įsigyti bilietai nekeičiami ir nepriimami grąžinimui, išskyrus tuos atvejus, kai renginys yra perkeliamas arba atšaukiamas.

23.2 Renginio perkėlimo atveju įsigytas bilietas galioja perkeltam renginiui.

23.3 Bilietus į perkeltus ir atšauktus renginius galima grąžinti ne vėliau kaip iki LNF interneto svetainėje koncerto informacijoje / apraše nurodytos datos.

23.4 Grąžinami bilietai gali būti keičiami į tos pačios vertės LNF kuponus arba sumokėta suma gali būti grąžinama bankiniu pervedimu.

23.5 Prašymai grąžinti bilietus priimami el. paštu pagalba@kakava.ltbilietai@filharmonija.lt ir LNF bilietų kasose. Prie laisvos formos prašymo reikia pridėti grąžinamus bilietus arba jų kopijas ir pirkimo čekį arba bankinio pervedimo kopiją. Asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti pinigus už bilietus, būtina papildomai nurodyti atsiskaitomosios sąskaitos duomenis (vardą, pavardę, sąskaitos numerį).

23.6 Ant grąžinamų bilietų turi būti aiškiai matoma bilieto informacija (koncerto pavadinimas, koncerto vieta, data, laikas, sektorius, eilė, vieta, bilieto numeris, brūkšninis kodas).

24. LNF organizuojamų koncertų / renginių nuolaidos:

24.1 Į LNF organizuojamus koncertus / renginius yra parduodamas ribotas kiekis bilietų su nuolaida, kuri gali būti taikoma:

24.1.1 socialiai remtiniems asmenims: vaikams, moksleiviams, studentams, muzikos mokyklų pedagogams, senjorams, žmonėms su negalia, pateikusiems galiojantį pažymėjimą LNF arba Kakava.lt bilietų kasose;

24.1.2 asmenims, perkantiems abonementus;

24.1.3 LNF vykdomų lojalumo programų dalyviams, galiojančios LNF lankytojo kortelės turėtojams;

24.1.4 grupėms;

24.1.5 LNF vadovo įsakymu socialinės rūpybos įstaigoms, vaikų namams, karitatyvinės veiklos organizacijoms ir kitoms įstaigoms, kurios raštu kreipiasi į LNF administraciją dėl nuolaidų taikymo ar nemokamo koncertų lankymo;

24.1.6 LNF vadovo įsakymu nuo karo veiksmų Ukrainoje nukentėjusiems asmenims, LNF bilietų kasose pateikusiems galiojantį Ukrainos pilietybę patvirtinantį asmens dokumentą.

24.2 Nuolaidų dydžiai, taikymo sąlygos ir papildoma informacija skelbiama LNF interneto svetainės skiltyje „Nuolaidos“ ir LNF bilietų kasose.

24.3 Nuolaidos skaičiuojamos nuo visos bilieto kainos ir nėra sumuojamos.

24.4 Nuolaida taikoma tik bilieto kainai. Paslaugos mokesčiui nuolaida netaikoma. Paslaugos mokesčio dydis nurodomas bilietų platintojo (Kakava.lt) interneto svetainėje.

24.5 LNF negarantuoja nuolaidų pritaikymo, jei bilietai įsigyjami ne LNF bilietų kasose.

25. LNF dovanų kuponas:

25.1 LNF dovanų kuponą galima įsigyti LNF ir Kakava.lt bilietų kasose bei interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt.

25.2 Perkant LNF dovanų kuponą LNF bilietų kasose, atsiskaityti galima grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortelėmis. Perkant LNF dovanų kuponą Kakava.lt bilietų kasose arba interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt, atsiskaityti galima bilietų platintojo (Kakava.lt) nurodytais būdais.

25.3 LNF dovanų kuponu atsiskaityti už bilietus galima LNF arba Kakava.lt bilietų kasose bei interneto svetainėse www.filharmonija.lt ir www.kakava.lt.

25.4 LNF dovanų kuponas keičiamas tik į LNF organizuojamų renginių bilietus, kuriuos platina Kakava.lt. Dovanų kuponas negalioja kitų organizatorių renginių, kurie vyksta LNF, bilietams įsigyti.

25.5 LNF dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo datos.

25.6 Dovanų kuponai nėra grąžinami arba keičiami į pinigus.

25.7 Jeigu įsigyjamų bilietų kaina yra didesnė už dovanų kupone nurodytą sumą, pirkėjas turi sumokėti skirtumą.

25.8 Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti kelis dovanų kuponus.

25.9 Nepanaudota kupono vertės dalis negrąžinama.

25.10 Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.

25.11 Dovanų kuponą galima perduoti trečiajam asmeniui.

25.12 Dovanų kuponas jo sugadinimo, pametimo ar kitokio praradimo atveju nėra keičiamas į naują.

25.13 Jeigu dovanų kuponai nebuvo panaudoti jų galiojimo laikotarpiu, vėliau jie laikomi nebegaliojančiais, jų galiojimas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

25.14 LNF negarantuoja galimybės įsigyti bilietus į pageidaujamus koncertus, jei kuponas panaudojamas likus mažiau nei 6 mėnesiams iki pasirinktų koncertų datų.

26. LNF partnerio dovanų čekis:

26.1 Partnerio dovanų čekį galima įsigyti partnerio nurodytose prekybos vietose ir už jį atsiskaityti partnerio nurodytais būdais.

26.2 Partnerio dovanų čekiu atsiskaityti už bilietus galima tik LNF bilietų kasose.

26.3 Partnerio dovanų čekis keičiamas tik į LNF organizuojamų renginių bilietus, kuriuos platina Kakava.lt. Dovanų kuponas negalioja kitų organizatorių renginių, kurie vyksta LNF, bilietams įsigyti.

26.4 Partnerio dovanų čekis galioja iki partnerio viešojo informavimo priemonėse nurodytos datos.

26.5 Dovanų čekiai nėra grąžinami arba keičiami į pinigus.

26.6 Jeigu įsigyjamų bilietų kaina yra didesnė už dovanų čekyje nurodytą sumą, pirkėjas turi sumokėti skirtumą.

26.7 Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti kelis dovanų čekius.

26.8 Nepanaudota dovanų čekio vertės dalis negrąžinama.

26.9 Dovanų čekį galima panaudoti tiek kartų, kiek viešojo informavimo priemonėse yra nurodęs partneris.

26.10 Dovanų čekį galima perduoti trečiajam asmeniui.

26.11 Dovanų čekis jo sugadinimo, pametimo ar kitokio praradimo atveju nėra keičiamas į naują.

26.12 Jeigu dovanų čekis nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu, jo galiojimas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

26.13 LNF negarantuoja galimybės įsigyti bilietus į pageidaujamus koncertus, jei dovanų čekis panaudojamas likus mažiau nei 6 mėnesiams iki pasirinktų koncertų datų.

26.14 Dovanų čekį į bilietus būtina išsikeisti LNF bilietų kasose ne vėliau kaip 3 dienos prieš renginį.

27. Bilietų įsigijimas, rezervavimas, grąžinimas ir nuolaidos ne LNF organizuojamiems koncertams / renginiams:

27.1 Kitų organizatorių koncertų / renginių, vykstančių LNF, bilietų įsigijimo, grąžinimo ir nuolaidų taikymo taisykles nustato ir už jas atsako koncerto / renginio organizatorius.

27.2 LNF nevykdo kitų organizatorių koncertų / renginių, vykstančių LNF, bilietų rezervavimo, grąžinimo ir keitimo.

27.3 Kitų organizatorių koncertų / renginių bilietų pardavimas vyksta per organizatoriaus naudojamas bilietų platinimo sistemas ir bilietų platintojų / organizatoriaus bilietų kasas, kurios gali skirtis nuo LNF naudojamų bilietų platinimo sistemų ir bilietų kasų.

27.4 Visą informaciją apie kitų organizatorių koncertus / renginius teikia renginio organizatorius.

V. PRIVATUMO POLITIKA

28. LNF, teikdama paslaugas Vartotojams, gali rinkti asmeninę informaciją, neasmeninius duomenis.

29. LNF interneto svetainėje ar LNF bilietų kasose pateikiamose naujienlaiškių užsakymo, bilietų užsakymo / pirkimo, lojalumo programų kortelių užsakymo ar kitose formose Vartotojai gali būti paprašyti pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Surinkti duomenys gali būti panaudoti tik prireikus su Vartotoju susisiekti ir paprašyti pateikti papildomos informacijos kokybiškam paslaugų teikimui, taip pat pranešti apie LNF vykstančius renginius, specialias bilietų pardavimo akcijas, naujienas apie LNF veiklą, gastroles ir pan.

30. Vartotojas gali bet kuriuo metu raštu išreikšti nenorą gauti LNF siunčiamus naujienlaiškius, informaciją apie akcijas, LNF veiklą ir pan. LNF bilietų kasose arba el. paštu info@filharmonija.lt.

31. Sukaupti asmeniniai Vartotojų duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų LR teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

32. LNF interneto svetainėje automatiškai kaupiama ir analizuojama neasmeninė informacija, galinti apimti aplankytus svetainės puslapius (URL), naršyklės tipą, interneto protokolo adresą (IP), srauto dėsningumus ir bet kurių nuorodas pateikiančių interneto tinklalapių adresus. LNF gali pateikti apibendrintus statistinius duomenis apie tinklalapio lankytojus, bilietų pardavimus, interneto vartotojų srauto tendencijas bei atitinkamą tinklalapyje skelbiamą informaciją geros reputacijos trečiosioms šalims, tačiau šie statistiniai duomenys nepateikia jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

33. Vartotojui lankantis LNF interneto svetainėje, į kompiuterį kartais gali būti siunčiama informacija, leidžianti mums Jus identifikuoti. Panaudodami vadinamuosius „slapukus“ (cookies), galime pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti LNF svetainės lankymo istoriją. „Slapukai“ išsaugomi jūsų kompiuteryje, o ne šiame tinklalapyje. Jei nenorite gauti „slapukų“ arba jei norite gauti pranešimą, kai jie siunčiami, galite atitinkamai nustatyti savo interneto naršyklę, jei tai įmanoma.

34. Atsakomybės apribojimas: visada yra galima rizika, susijusi su asmens duomenų pateikimu (nepriklausomai nuo to, ar jie pateikiami asmeniškai, telefonu ar internetu), taip pat nėra galimybių užtikrinti visiško technologijų sistemos saugumo ar apsaugos nuo sugadinimo ar kompiuterių piratų, tačiau LNF imasi visų reikalingų priemonių, siekdama užkirsti kelią ir sumažinti nesankcionuoto priėjimo, netinkamo naudojimo bei netikslaus asmeninės informacijos pateikimo riziką.

VI. VIEŠOJI INFORMACIJA

35. Paslaugos teikėjas informuoja Vartotojus apie LNF organizuojamus koncertus / renginius, atlikėjus, bilietų kainas ir jų platinimo tvarką, sąlygas ir kt., šiomis priemonėmis:

a. viešaisiais pranešimais, įskaitant ir transliuojamus televizijos ar radijo kanalais;

b. spausdinta ir viešai platinama reklamine medžiaga, įskaitant lauko reklamą;

c. LNF interneto svetainėje www.filharmonija.lt;

d. tiesioginiais laiškais, įskaitant ir elektroninius laiškus;

e. kitomis priemonėmis (trumposiomis žinutėmis (SMS), faksu ir pan.)

36. Apie LNF organizuojamus rugsėjo–gruodžio ir sausio–gegužės mėn. koncertus / renginius, jų datas, kainas ir dalyvaujančius atlikėjus Paslaugos teikėjas informuoja Vartotojus paskelbdamas juos interneto svetainėje ir spausdintoje reklamoje.

37. Paslaugos teikėjas atsako už spausdintos reklaminės medžiagos tikrumą jos spausdinimo momentu. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti koncertų / renginių datą, laiką, vietą, programą ir jos atlikėjus šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

38. Informacija apie nuolaidas, bilietų pardavimo tvarką ir būdus, programas skelbiama LNF interneto svetainėje bei LNF bilietų kasose.

VII. KITOS SĄLYGOS

39. Visus kilusius ginčus Paslaugos teikėjas ir Vartotojas sprendžia derybomis.

40. Vartotojui pateikus skundą raštu, išsamiai ir aiškiai išdėstant aplinkybes, Paslaugos teikėjas įsipareigoja duoti atsakymą per 10 darbo dienų.

41. Paslaugos teikėjui ir Vartotojui nesusitarus, nepavykus išspręsti ginčo taikiai, Vartotojas turi teisę kreiptis į atitinkamos srities valstybinę instituciją arba į Valstybinę Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, arba į teismą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Vartotojams teikiamų paslaugų taisyklės skelbiamos LNF internetinėje svetainėje adresu www.filharmonija.lt.

_________________________

1 Geradovana.lt