Bilietai
Kalendorius
Kalendorius
**
P A T K P Š S
Kiti miestai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Lengvojo automobilio markė

Valst. Nr. 

Automobilis priskirtas

Audi A6

EFK 048

Bendram naudojimui

MERCEDES BENZ VITO

HPJ 194

Bendram naudojimui

NISSAN

EV3924

Bendram naudojimui

RENAULT MASTER

ANN 306

Bendram naudojimui

OPEL VIVARO

BFG 687

Bendram naudojimui

VOLVO 9700

JAN 947

Bendram naudojimui

MAN LION S

JJN 732

Bendram naudojimui

Už tarnybinio transporto naudojimo kontrolę atsakingo asmens kontaktai:
Tel.: +370 5 266 52 40
El. paštas: robertas.zimavicius@filharmonija.lt


PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės  filharmonijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-43

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO KĮ LIETUVOS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo KĮ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje taisyklės ( tekste – taisyklės) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką bei tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį  (tekste – darbuotojai), atsakomybę už šitų taisyklių pažeidimą.

2. Šitos taisyklės privalomos visiems KĮ LNF darbuotojams.

3. Tarnybinis lengvasis automobilis – KĮ LNF priklausantis lengvasis automobilis, kurį darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

4. Tarnybinius lengvuosius automobilius bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis gali naudoti darbuotojai tik tarnybos reikmėms ir tik su LNF dirbančiu vairuotoju, kuriam yra patikėta valdyti tarnybinius lengvuosius automobilius.

5. Informacija apie visus turimus tarnybinius lengvuosius automobilius (valstybiniai numeriai, markės, skaičius), šitos taisyklės ir darbuotojo, atsakingo už tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolę, vardas, pavardė , telefono numeris ir elektroninio pašto adresas yra skelbiami LNF interneto svetainėje www.filharmonija.lt.

II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

6. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais tik su vairuotoju tarnybos reikmėms (LNF funkcijoms vykdyti) gali naudotis kiekvienas darbuotojas  ar meno kolektyvas (kvartetas, ansamblis, solistas, dirigentas ir pan.). Darbuotojas tarnybos reikmėms tarnybiniu lengvuoju automobiliu gali naudotis konkretiems pavedimams ar funkcijoms vykdyti, pateikęs Transporto skyriaus viršininkui padalinio vadovo pasirašytą užsakymą raštu 10 darbo dienų iki užsakymo vykdymo pradžios . Užsakymai skubiems ir iš anksto  nenumatytiems atvejams, gali būti  pateikiami ir žodžiu, tačiau ne vėliau kaip 3 valandas iki išvykimo.

7. Tarnybinius lengvuosius automobilius vairuoja Transporto skyriaus viršininko paskirti vairuotojai dirbantys filharmonijoje. Transporto skyriaus viršininkas perduoda vairuotojui automobilį įforminęs priėmimo - perdavimo aktą.

8. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant vairuotojas praneša Transporto skyriaus viršininkui, o šis informuoja LNF generalinį direktorių.

9. Transporto skyriaus viršininkas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai ( tikrina odometrų parodymus, degalų sunaudojimo atitikimą nustatytosioms normoms, tikrina ar teisingai fiksuojama rida ir pan.).

III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

10. Nuolatinė tarnybinių lengvųjų automobilių laikymo vieta - Aušros Vartų g.5, Vilniuje (LNF saugomas uždaras kiemas arba garažas).

11. Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo( grįžus iš komandiruotės, įvykdžius pavedimą ir pan.), laikomi nuolatinėje laikymo vietoje.

12. Tarnybiniam lengvajam automobiliui būnant darbuotojo komandiruotės vietoje, automobilis nakties metu turi būti parkuojamas tik  saugomoje teritorijoje ar garaže.

13. Tarnybiniame lengvajame automobilyje nebūnant vairuotojui, jame draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, navigacinį prietaisą ar išimamą radijo imtuvą. Paliekant tarnybinį lengvąjį automobilį, privaloma jį užrakinti bei įjungti apsaugos sistemą (jei tokia yra įmontuota). 

IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

14.Tarnybinių lengvųjų automobilių degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma remiantis faktiniais automobilių odometrų  rodmenimis, nuvažiuotų atstumų ir maršrutų nuorodomis kelionės lapuose.

15. Kelionės lapus vairuotojams, kurie dirbs tarnybiniu lengvuoju automobiliu, išduoda ir juos priima, tvarko jų apskaitą ir už juos bei sunaudotus degalus, atsiskaito Transporto skyriaus viršininkas.

16. Kelionės lapai registruojami  numerių eilės tvarka kelionės lapų registre, nurodant  jų registracijos numerį, išdavimo datą, automobilio valstybinį numerį ir vairuotojo pavardę. Gavusieji kelionės lapą privalo pasirašyti kelionės lapų išdavimo žurnale.

17. Vairuotojas, kuris dirba tarnybiniu lengvuoju automobiliu, išduotame kelionės lape privalo nurodyti kiekvieną važiavimo maršrutą,  atstumą, išvykimo ir grįžimo laiką bei baigus maršrutą, pateikti pasirašyti kelionės lapą darbuotojui pasinaudojusiam transportu.

18. Darbuotojas, kuris naudojasi tarnybiniu lengvuoju automobiliu, yra atsakingas už maršrutų ir jų atstumų įrašų kelionės lape teisingumą. Jis susipažįsta su vairuotojo užpildytu kelionės lapu ir parašu patvirtina kiekvieną nuvažiuotą maršrutą ir nuvažiuotą atstumą.

19. Faktinė lengvojo tarnybinio automobilio degalų naudojimo bazinė norma (šaltajam metų periodui, mieste, užmiestyje ir pan.) nustatoma atlikus kontrolinį važiavimą.

20. Degalų normos viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir vairuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas viršijęs vairuotojas.

21. Transporto skyriaus viršininkas mėnesiui pasibaigus parengia visų LNF tarnybinių lengvųjų automobilių degalų sunaudojimo ataskaitą , kurią tvirtina LNF generalinio direktoriaus pavaduotojas. Patvirtinta ataskaita perduodama  Ekonomikos ir finansų skyriui.

22. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių abiejų pusių  šoninės automobilio durelės. Raidės turi būti ne mažesnės kaip 75 mm (didžiosios) ir 50 mm (mažosios) aukščio ir 4 mm storio.

23. Už tarnybinių lengvųjų automobilių žymėjimą ir už automobilių techninės būklės kontrolę atsakingas Transporto skyriaus viršininkas.

24. Už tarnybinių lengvųjų automobilių kasdienę ir periodinę techninę  priežiūrą atsakingas tarnybinio lengvojo automobilio vairuotojas.

25. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal  automobilio techninio eksploatavimo taisykles, kontroliuojant Transporto skyriaus viršininkui..

26. Tarnybinių lengvųjų automobilių draudimą (KASKO), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Transporto skyriaus viršininkas.

27. LNF tarnybinių lengvųjų automobilių remonto darbams atlikti, su jų eksploatavimu susijusioms paslaugoms bei reikalingoms detalėms įsigyti, įforminus rastų defektų aktą ir jį patvirtinus LNF gen. direktoriaus pavaduotojui, bei  įvykdžius  viešųjų pirkimų procedūras, darbus  organizuoja Transporto skyriaus viršininkas.

28. Susidėvėję tarnybiniai lengvieji automobiliai, jų atsarginės  dalys ir medžiagos, akumuliatoriai ir padangos nurašomos ir likviduojamos pagal LNF generalinio direktoriaus nustatytas normas ir tvarką, vadovaujantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. spalio 19 d. Nutarimu Nr. 1250 (Žin., 2001, Nr.90-3175).

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

29. Darbuotojai turi būti supažindinti su šitomis taisyklėmis pasirašytinai.

30. Asmenys, pažeidę šitų taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________

SUDERINTA

LR Kultūros ministerijos 2012-01-12 raštu Nr. 32-106